Wat doet de MR op onze school?

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR van De Springplank bestaat uit minimaal 6 leden. Drie leden vormen de vertegenwoordiging van de ouders en drie leden vertegenwoordigen het personeel van de school. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De MR is bevoegd tot het bespreken van alles wat voor het reilen en zeilen op De Springplank belangrijk is. Zij kan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Over een aantal zaken moet de directie instemming of advies aan de MR vragen. Deze staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Het reglement kan door ouders ter inzage worden opgevraagd. Onderwerpen, waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, het zorgplan en de formatie.

De MR komt 4 à 5 keer per schooljaar samen voor MR-vergaderingen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom, als u eens wilt zien hoe we werken. Aan het begin van het jaar maakt de MR een werkplan.

Wie zitten er in de MR?

MR leden vanuit de personeelsgeleding zijn Quinty de Bruijn (voorzitter), Monique Slijk en Sarah de Lijser  en vanuit de oudergeleding Winanda van den Ende, Adrienne Prins en er is een vacature voor een ouder.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de Stichting is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Hierin worden zaken besproken die voor alle scholen binnen de stichting van belang zijn. Vanuit de MR van de Springplank nemen een ouderlid en een personeelslid zitting in deze GMR.