Het uitgangspunt is dat een kind leerplichtig is en elke schooldag naar school gaat. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor vrij van school kan krijgen. Extra verlof wordt alleen toegestaan, als er sprake is van een gewichtige omstandigheid. Het bezoeken van een sportevenement of pretpark valt hier dus niet onder. Ook vakantie is over het algemeen geen reden voor het toestaan van extra verlof. We houden ons aan de wettelijke regelgeving over het geven of weigeren van verlof.

Verlof kan worden toegestaan:
– Een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;
– Een geval van medische of sociale indicatie;
– Wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestel de schoolvakantie.

Er is een standaardformulier, dat u kunt gebruiken, om vrije dagen aan te vragen. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school of hieronder te downloaden. Het gaat hierbij om verlof, waarvoor meer dan een dagdeel nodig is. Korte verplichte bezoeken voor huisarts, onderzoeken etc. verzoeken we natuurlijk het liefst buiten de schooltijden om te regelen. Lukt dat niet dan volstaat een berichtje aan de leerkracht. Dit kan schriftelijk of via de Classdojo.

Formulier verlof