Schoolondersteuningsprofiel

SBO De Springplank, Terneuzen

SBO De Springplank is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar, met specifieke onderwijsbehoeften, die niet (meer) beantwoord kunnen worden door het regulier onderwijs.

Onze school biedt deze leerlingen nieuwe ontwikkelingskansen. De Springplank maakt voor de doelgroep het onderwijs altijd passend! We  maken onderdeel uit van PPOZV.

Leerlingen op de Springplank hebben o.a. onderwijsbehoeften op het gebied van:

 • Externaliserend-  en internaliserend gedrag wat binnen een groep van 15 leerlingen behapbaar blijft voor één leerkracht.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling, welbevinden, weerbaarheid, contact name en zelfvertrouwen
 • Werkhouding: motivatie, concentratie, taakgerichtheid
 • Structuur
 • Taal (spraak), lezen en rekenen
 • Opvoedsituatie(s) 
 • Leerstofaanbod op niveau
 • Combinatie(s) van bovengenoemde onderwijsbehoeften

 

SBO+groepen

Naast de SBO voorziening is er vanaf augustus 2019 een SBO+ voorziening gestart op de Springplank.

In de SBO+ voorziening kunnen leerlingen uit Zeeuws Vlaanderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12-13 jaar onderwijs volgen.  Onze doelgroep betreft leerlingen, met ernstige gedragsproblemen en of psychiatrische stoornissen, (internaliserend en externaliserend gedrag).  Deze leerlingen worden ernstig belemmerd in de leerontwikkeling, de gedragsontwikkeling , en de persoonlijkheidsontwikkeling . Zij ervaren ernstige afstemmings - en interactie-problemen met hun omgeving. De leerlingen kunnen werken in een groepssamenstelling van max. 12 leerlingen onder begeleiding van een leerkracht en een onderwijsassistent.

De SBO+ voorziening biedt een omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch gebied.


Onderdeel van het SBO+  is De Kansgroep: 

Hierin kunnen leerlingen geplaatst worden,

 • die niet meer kunnen functioneren binnen het gewone basisonderwijs.
 •  Ze zijn per direct verwijderd. Er is geen vervangende school voor handen.
 • Het plaatje voor deze leerlingen is niet duidelijk: Er is nog geen diagnose.  Leerlingen worden voor 13 weken voor onderzoek op gedrag of didactiek in de Kansgroep  geplaatst om behoeftes leerling duidelijk te krijgen. Na 13 weken wordt bekeken wat een passende plaats / school voor deze leerling kan zijn.

 

OZA-kleutergroep voor leerlingen van 4 t/m 6 jaar;

 • waar nu geen passende onderwijs/zorgvoorziening voor is.
 • die mogelijk thuis zitten.
 • waarbij sprake is van een combinatie van stoornissen m.b.t. intelligentie, spraak/taal, sociaal-emotioneel en motoriek.
 • waarbij sprake is van een achterstand in de algemene ontwikkeling waardoor ze vastlopen in het basisonderwijs of het SBO.
 • waarbij er sprake is van problemen binnen het systeem van het kind op verschillende leefgebieden, zoals gezondheid, sociaal netwerk, wonen, financiën, werken/studeren, dagelijkse bezigheden en zingeving; Deze kinderen beschikken ondanks hun leeftijd over te weinig didactische vaardigheden om zich in het BAO of SBO staande te houden.
 • waarvan, vanwege hun belemmerende, vaak complexe problematiek,  niet duidelijk is welke vervolgvorm van onderwijs passend is.

Dit zijn kinderen die naast een aangepaste vorm van onderwijs ook zorg nodig hebben.

Dit zijn vaak kinderen waarvan ouders thuisbegeleiding kunnen gebruiken.

Doelgroep

Doelgroep SBO

Leerlingen van 4-13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften, die vragen om extra ondersteuning welke niet  realiseerbaar binnen de basisondersteuning van de basisscholen van het SWV.

 

Het betreft specifieke onderwijsbehoeften- voortvloeiend vanuit: - beperkte cognitieve mogelijkheden

- gedragsregulatie- een leerstoornis,

- middelzware spraak- taal of communicatieve beperking

-  het totale systeem van het kind en zijn omgeving.

-  een combinatie van bovengenoemde

 

Voor leerlingen  van 4-13 jaar waarvan de onderwijsbehoeften deels om deskundigheid vraagt passend bij aanbod van scholen vanuit cluster 1, 2, 3 en 4, zijn begeleidings-

mogelijkheden binnen de heterogene SBO-groepen afhankelijk van de zwaarte van de benodigde ondersteuning in relatie tot beschikbare middelen/tijd

 

Doelgroep SBO+

Leerlingen van 4 t/m 13 jaar, met gedragsproblemen en/of psychiatrische gediagnosticeerde stoornissen  (internaliserend en externaliserend) die  ernstige afstemmings - en interactie-problemen ervaren met hun omgeving, en hierin zijn vastgelopen., maar die nog in een klassensetting van max. 12 leerlingen kunnen functioneren met een leerkracht en een onderwijsassistent

Op cognitief gebied variëren deze leerlingen tussen licht verstandelijk beperkt tot zeer begaafd.

 

Doelgroep OZA

In de  OZA-groep zitten leerlingen van 4-6 jaar, die nu geen passend onderwijsvoorziening hebben, die zorg en thuisbegeleiding behoeven, die onderzoek nodig hebben om een passende vervolgschool te vinden.

Uitstroombestemming

Op basis van het opgestelde ontwikkelings- perspectief stromen onze leerlingen voor een groot deel uit naar:

- PRO

- VMBO B-K-T

 

Een kleiner deel stroomt uit naar:

- VSO REC 2-3-4

- Overige reguliere vormen van voortgezet onderwijs

In de SBO+ voorziening is de uitstroom veelal VSO REC 2, 3, 4

Of regulier  VMBO-HAVO

 

De OZA leerlingen stromen uit naar:  regulier PO, SBO of SBO+S

Onderwijsbehoeften (aandacht en tijd)

De sociaal-emotionele zorg

Wij willen een goede school zijn, een school waar rust en orde is en waar een sfeer en klimaat gecreëerd wordt waarin al onze leerlingen zich lekker kunnen voelen. Om dat te bereiken hebben we dat aan regels gebonden. De maatschappij verandert snel. Onze leerlingen moeten zich daar later staande kunnen houden. Het is voor ons van groot belang om ze hier goed op voor te bereiden, zodat ze

volwaardig zelfstandig lid zullen kunnen worden van onze maatschappij.

 

De onderwijskundige zorg

De school werkt volgens de principes van handelingsgericht werken waarbij we middels het monitoren van de opbrengsten de kwaliteit willen verhogen.

Binnen dit concept staat het directe instructiemodel centraal.


De school werkt aan de hand van groepsplannen eventueel aangevuld met individuele handelingsplannen.

 

Het beschrijven van de stappen, het stellen van doelen maakt mogelijk de leerling van dichtbij te volgen, waardoor de leerkracht in staat wordt gesteld adequaat hulp te verlenen en effectief

het onderwijs kan aanpakken.

 

Ontwikkelingsperspectief

Binnen onze school wordt voor elk kind een ontwikkelingsperspectief met een verwacht uitstroomprofiel geformuleerd. Om dit te kunnen realiseren hebben binnen de school drie leerroutes opgezet. Binnen deze leerroute kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Twee maal per jaar worden de vorderingen in kaart gebracht en bezien of de leerling nog in de juiste leerroute zit. Daarnaast werken we met didactische en pedagogische standaarden. Hierdoor houden we het niveau van het onderwijs hoog.

 

We bieden hulp bij:

 • Spraak-/taal-/communicatie-/ pragmatiekproblemen waaronder dyslexie
 • Rekenen,  waaronder dyscalculie
 • Motoriek
 • zelfredzaamheid en zindelijkheid
 • sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden, weerbaarheid, contact name  en zelfvertrouwen
 • Externaliserend gedrag
 • Internaliserend gedrag
 • Werkhouding: motivatie, concentratie, taakgerichtheid
 • Opvoedsituatie
 • Pedagogisch klimaat
 • Structuur
 • Planmatig werken
 • Leerstof in kleine stapjes en herhaling
 • Samen spelen
 • Samenwerken
 • Leren leren

 

SBO+

Voor elk kind wordt een ontwikkelingsperspectief met een verwacht uitstroomprofiel geformuleerd. Leerlingen volgen hierin hun eigen leerroute.

In de SBO+ groepen is een duidelijke structuur, rust, sturing en gedragsafspraken.

Er wordt gewerkt met classdojo om leerlingen inzicht te geven in eigen gedrag.

Extra ondersteuning

Binnen onze gehele school bieden we:

 • R.t.
 • M.r.t.
 • Logopedie
 • Fysiotherapie
 • Training Rots en Water

 

Daar waar de onderwijsbehoefte van een leerling om meer expertise vraagt, kan in 1e instantie advies/begeleiding worden gevraagd binnen de AB-diensten van het SO-onderwijs.

 

Extra bij SBO+:

In elke klas is een groepsleerkracht en een onderwijsassistente aanwezig. Zij werken samen met de leerling aan een individueel afgestemd aanbod.


Waar nodig wordt naast bovengenoemde disciplines,

ondersteuning van een gedragswetenschapper voor  de leerlingen ingezet m.b.t. school gerelateerde problemen.

Er wordt gewerkt aan herstellen van de communicatie door te werken aan persoonlijkheidsfactoren en gedrag.

 

Kansgroep

Individueel afgestemd aanbod voor leerlingen waarvoor (tijdelijk) binnen het reguliere onderwijs onvoldoende ontwikkelingsperspectief is.

 

OZA

In de groep is een groepsleerkracht en een pedagogisch medewerker aanwezig.  Zij begeleiden de leerlingen op school maar ook in de thuissituatie waar dit vereist is.

Deskundigheid

Extra expertise op gebied van:


Didactiek:

v  Stevige ondersteuningsstructuur dyslexie

v  Specifieke expertise taal-, lees en rekenproblemen

v  Waar mogelijk doorlopende (leer) lijnen(CED)

v  Gebruik van didactische standaarden

 

Pedagogiek:

v  Expertise ontwikkelen zelfvertrouwen zelfredzaamheid en overige sociaal-emotionele ontwikkeling (gedragsvragen)

v  Sterk pedagogisch klimaat

v  Gebruik van pedagogische standaarden

v  Afstemming op internaliserend en externaliserend gedrag

v  Feedback systeem; time out

v  Gedragstherapeutische aanpak

v  Scholing medewerkers op aanpak gedrag


Extra begeleiding door teamleden:

v  Vóór schooltijd

v  Aankomst en Vertrek (taxi begeleiding)

v  Binnen- en buitenpauze

v  Overige situaties (uitstapjes)

v  Vrije situaties

 

Oudercontacten:

v  Intakegesprekken

v  Huisbezoeken

v  OP  gesprekken

v  Mail/telefoon

v  Nieuwsbrief

v  Gebruik van Classdojo

 

Extra specialisme binnen de school:

v  Orthopedagoog / psycholoog

v  Vakleerkracht gym

v  Intern begeleider

v  (M)RT

v  Taal-/leesspecialist

v  Onderwijsassistent

v  Reken/wiskunde/dyslexie

v  Gedragsspecialist

v  Onderwijspedagoog

v  Specialist jonge kind (en spel)

v  Begeleiders SVIB

v  Techniek en wetenschap

v  ICT

v  Fysiotherapeut

v  Logopediste

 

SBO+

De leerkracht en klassenassistente werken planmatig aan de specifieke begeleiding met  elke leerling

I.s.m.

-  Intern begeleider

-  inzet Z.A.T. / C.v.B.

-  Orthopedagoog /gedragswetenschapper

Specifieke voorzieningen/gebouw

 • Groepslokalen op maat
  • Afschermde speelplaatsen
  • Rolstoelvriendelijk
  • Douche
  • Verschoonruimte bij niet zindelijkheid, e.d
  • Eigen gymzaal
  • Handvaardigheid-lokaal
 • Ruime leskeuken
 • Ruimtes voor één op één begeleiding
 • RT-ruimte
 • Time out plek
 • Orthotheek
 • Kinderbibliotheek

 

De groepsgrootte varieert tussen de 10-17 leerlingen.


Voor de leerlingen met onderwijsbehoeften in geringe tot middelbare vorm binnen de clusters 1,2,3 en 4 extra aanbod afhankelijk van extra middelen vanuit afspraken binnen het SWV

 

Sinds feb. 2018 maakt de Kansgroep ook deel uit van onze onderwijsvoorziening. Dit is een observatiegroep waar leerlingen tijdelijk (3 maanden) kunnen verblijven, indien de onderwijsbehoefte niet helemaal duidelijk is. In deze periode zal middels observatie vastgesteld worden, wat de leerling nodig heeft en gezocht worden naar een passende onderwijsvoorziening.

Deze groep heeft een eigen toilet en een time out ruimte.

 

Ook voor de SBO+ groepen proberen we dit zo veel als mogelijk te verwezenlijken.

De SBO+-groepen zitten samen met de Kansgroep in een aparte vleugel van het gebouw.

Samenwerking

 • De school werkt samen met:
  • De 3 Gemeenten
  • Amares
  • Ithaka / Emergis
  • Dagbehandeling Juvent
  • BSO+
  • Raad voor de kinderbescherming
  • Bureau Jeugdzorg
  • Jeugdpolitie
  • Jeugdarts/GGD
  • Leerplicht-ambtenaar (RBL)
  • Leerlinvervoer
  • Praktijk van Waterschoot
  • Prokino
  • Klaver 4
  • Aan-Z
  • Porthos
  • Hulst voor elkaar
  • Scholen voor V(S)O
  • Bovenschools ZAT
  • De Korre
  • Auris
  • AB Cluster 1,2,3,4
  • Qwestor
  • Inspectie
  • Bureau Halt
  • TolkencentrumDoor hier te klikken kunt u de het WORD-bestand  van het schoolondersteuningsprofiel van De Springplank downloaden. Hier ziet u het schema in een duidelijk overzicht.