Professioneel statuut


NIEUW…

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. In deze wet staat dat het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. Vanaf 1 augustus 2018 moeten scholen aan de Onderwijsinspectie laten zien dat ze een professioneel statuut hebben opgesteld. In dit statuut wordt de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school op detailniveau bepaalt hoe zij hun werk uitvoeren. Met het Professioneel statuut spreken schoolleiding en leerkracht vertrouwen in elkaar uit. Er zijn geen richtlijnen over hoe het statuut eruit moet zien.


HET DOEL

Doel van het professioneel statuut is het bevorderen en borgen van de professionele dialoog/ professionele ruimte binnen de school. Professionele ruimte c.q. zeggenschap van leraren wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor een professionele beroepsuitoefening voor leraren en daarmee als bouwsteen voor een goede kwaliteit van onderwijs.

Het professioneel statuut komt tot stand in dialoog tussen schoolleiding en leraren vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de school. Kaders van dit professioneel statuut vormen de  van toepassing zijnde wet- en regelgeving en Ozeo-beleid. Ook de nog door de beroepsgroep te ontwikkelen professionele standaard vormt in de toekomst een kader.


Afspraken ten aanzien van de zeggenschap van leraren ten aanzien van inhoud van de lesstof, de wijze waarop die wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt:

 

Klassenmanagement:
Het eigenaarschap van de klassenorganisatie ligt geheel bij de leerkracht(en).

De leerkracht is de manager van zijn klas. Hij maakt gebruik van organisatorische vaardigheden, zoals plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en communiceren, om voorwaarden te creëren en te handhaven, waardoor instructies en leeractiviteiten waardevol en succesvol zijn. Er blijft altijd ruimte om bij individuele leerlingen beredeneerd  af te wijken van geldende regels en afspraken. Dit gaat echter altijd in samenspraak met de intern begeleider.

 

Binnen onze organisatie wordt in eerste instantie binnen werkgroepen gekeken naar de inhoud van de lesstof. De belasting voor de leerkrachten die in dit soort werkgroepen zitten, is afhankelijk van de werktijdsfactor van de betreffende medewerker. In deze werkgroepen worden dus voorstellen geformuleerd ten aanzien van inhoud, toetsing, beoordeling (cijfers), soort methode en de middelen die gebruikt worden. Dit wordt vervolgens gedeeld in APV’s. Hierbij hebben de andere leerkrachten de kans om op,- en/ of aanmerkingen te geven. De werkgroepen kunnen hier dan mee aan de slag. De werkgroep formuleert voorstellen voor beleid. Indien het MT ook akkoord gaat met de voorstellen kunnen deze worden ingevoerd.


Afspraken ten aanzien van de zeggenschap van leraren ten aanzien van het onderhouden van de bekwaamheid:

 

DE LEERKRACHT…
Het team bestaat uit leerkrachten die willen leren en ontwikkelen, die actief de professionele kennis en ruimte benutten om de leerling tot ontwikkeling te brengen.
Leerkrachten die zelf op zoek gaan naar oplossingen en mogelijkheden om leerlingen optimaal te stimuleren, te onderwijzen en te begeleiden.

DE SCHOLING…

(Na)scholing beschouwen we op De Springplank als een doorlopend proces welke een grote bijdrage levert aan de professionalisering, ontwikkeling en vernieuwing van onze school. Alle teamleden (leerkrachten) dragen hier gezamenlijk de verantwoording voor.

De juiste (na)scholing zorgt voor positieve prikkels en de juiste stimulans om de onderwijspraktijk blijvend te verbeteren. We leggen daarom bewust de prioriteit bij teamgerichte (na)scholing.

Bij het onderhouden van de eigen bekwaamheid heeft de leerkracht op De Springplank een belangrijke zelfstandige verantwoordelijkheid.

Voor individuele leerkrachten geldt dat zij minimaal de opleiding Master Sen (of vergelijkbare opleiding, zoals voormalig  “speciaal onderwijs”) moeten volgen en de bevoegdheid moeten halen om gymlessen te verzorgen.

 

DE ORGANISATIE…

In de normjaartaak van iedere werknemer is een percentage opgenomen dat is bedoeld voor professionalisering. Een gedeelte hiervan wordt ingevuld door de werkgever, het overige deel wordt door de werknemer zelf ingevuld. De werkgever biedt de werknemer de gelegenheid zich te scholen. Dit gebeurt binnen het kader van de daarvoor gestelde regels en afspraken terug te vinden in de CAO.  

Het team kan aan de directie kenbaar maken, wanneer er behoefte is aan scholing voor het gehele team over een bepaald onderwerp. Dit wordt vastgelegd in het scholingsplan, welke door MR goedgekeurd wordt.


EVALUEREN…

Dit document is de borging van de professionele ruimte en zeggenschap van de medewerkers (leerkrachten). Het is vanzelfsprekend dat de professionele ruimte en zeggenschap van de teamleden (leerkrachten) binnen de kaders van de visie en het beleid van De Springplank uitgevoerd moeten worden.

Het koersdocument van Ozeo én het schoolplan van De Springplank, borgen ook de professionele ruimte van leerkrachten.

De afspraken over de wijze van evalueren van dit professioneel statuut zijn:

Het evalueren van het professioneel statuut komt minimaal één keer per jaar op de agenda, tijdens een studiedag.

Het team heeft ook tussentijds gelegenheid de directie te benaderen voor op,- en aanmerkingen.


Klik hier voor het ondertekende document in PDF.