Nieuwsbrief maart

We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de vakantieweek. Opgeschrikt door de toestand in Oekraïne zijn we dankbaar dat de school vandaag weer in vrijheid en vrede open kon gaan!


In deze maand zijn het in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Ook op school denken we na over het voorrecht van het leven in een vrije democratie. In onze samenleving mogen we zonder angst kiezen en onze mening geven. Het mooist is het als we dit doen met respect voor onszelf én met respect voor de ander. Naast rekenen en taal is dat ook iets wat we de kinderen op school graag willen meegeven. Dit heet burgerschapsvorming en we besteden daar wekelijks aandacht aan.


In deze nieuwsbrief een aantal schoolzaken die we met jullie willen delen. Een flink deel van de week vertrouwen jullie de kinderen aan onze zorgen toe. We vinden het daarom belangrijk dat jullie regelmatig een beeld krijgen van het wel en wee op De Springplank. Dit biedt gelegenheid om betrokken te zijn op de school. Daarnaast is de nieuwsbrief ook een manier om praktische informatie door te geven. We hopen dat iedereen een paar minuten de tijd neemt om de nieuwsbrief te lezen. Zijn er onderwerpen die meer aandacht mogen krijgen? Dat horen we graag, laat het weten!


De volgende punten komen aan de orde in deze nieuwsbrief:

Huidige situatie op school;

Schoolteam;

Oudergesprekken;

Coronamaatregelen;

Inspectiebezoek;

Schoolfruit en schoolzuivel;

Verkeerslabel;

Activiteiten;

Ouderraad, MR en OPR;

Vakanties en vrije dagen.


Huidige situatie op school

We hopen allemaal dat de moeilijkste tijd achter ons ligt. Vanaf de kerstvakantie zijn de meeste groepen gelukkig dagelijks naar school geweest. Enkele groepen (Geel, Lila) zijn een aantal dagen thuis geweest vanwege een te hoog aantal besmettingen in de klas. Gelukkig is het risico daarop flink kleiner geworden in de loop van februari. We hebben het voorjaar voor de boeg en de voortekenen zijn gunstig. Een paar groepen zijn in januari/februari een enkele dag thuis geweest vanwege het niet kunnen vinden van vervanging. Dat blijft heel erg lastig.

Het werken op onze school geeft gelukkig veel voldoening, maar is ook echt een uitdaging. Dus is het vinden van geschikte nieuwe collega’s in de huidige arbeidsmarkt echt een opgave waar we wekelijks mee bezig zijn. De komende maanden gaan we ontzettend ons best doen om ook voor het nieuwe schooljaar alle plekjes voor de klas op een goede manier in te vullen.


Schoolteam

Deze maanden mogen we gelukkig de volgende nieuwe collega’s op school verwelkomen: juf Rachella is per januari als onderwijsassistent de hele week komen werken in groep Prisma. Enkele collega’s waren bereid wat te schuiven met dagen en groepen, zodat we de bezetting nu zo stabiel mogelijk hebben. Juf Tineke komt per 4 april als vervanging van juf Quinty in groep Lila, die met zwangerschapsverlof gaat.

We zijn ook blij dat we een nieuwe gedragswetenschapper hebben kunnen benoemen: juf Erline komt als opvolger van juf Marscha. Vanaf begin april zal zij beginnen met haar inwerkperiode en na de meivakantie zal ze drie dagen per week op De Springplank werken. In groep Geel vertrekt pedagogisch medewerker juf Sharon en haar vervanger heet juf Marjolein.

Helaas is juf Marlène na een korte periode weer gestopt in groep Paars. Daar hebben we nog een vacature van enkele dagen die nog niet is ingevuld. In eerste instantie zal meester Ico de hele week groep Paars onder zijn hoede nemen.


Oudergesprekken

Voor de voorjaarsvakantie hebben de contactgesprekken plaatsgevonden. Een belangrijk moment om af te stemmen over de ontwikkeling van uw kind. We zijn dan ook blij dat vrijwel iedereen hiervan gebruik maakt. Het draagt ook bij aan het persoonlijke contact tussen ouder/verzorger en leerkracht, zodat we elkaar weten te vinden als het nodig is. Tijdens de schoolweken gebruiken we de ClassDojo-app om laagdrempelig contact te houden over de ‘gewone’ dingen. Zo kunnen de leerkrachten hun tijd vooral besteden aan de kinderen en het lesgegeven. Mocht er bij uitzondering meer contact nodig zijn, dan maken we een afspraak voor een gesprek via de telefoon of bij ons op school.


Coronamaatregelen

Veel coronamaatregelen zijn per 25 februari afgeschaald, waardoor we gelukkig weer op de normale manier aan het werk kunnen. Er zijn nog een paar punten die van kracht zijn:

Kinderen en volwassenen met coronaklachten blijven thuis.

Bij een positieve (zelf)test volgen we de richtlijn van de GGD wat quarantaine betreft.

Vanaf groep 6 wordt door de overheid geadviseerd om tweemaal per week een zelftest te doen. Testen worden via school verstrekt, het afnemen van een test blijft de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.


Op school blijven we aandacht houden voor goede hygiëne en een gezond binnenklimaat. Het laatste doen we door zo goed mogelijk te ventileren. Om de kwaliteit van het binnenklimaat goed te volgen zijn in alle lokalen CO2-meters geplaatst. Het feit dat onze groepen minder leerlingen tellen dan een gemiddelde basisschoolklas heeft gelukkig een gunstig effect op het binnenklimaat.


Inspectiebezoek

We hebben bericht gekregen dat de onderwijsinspectie eind maart De Springplank bezoekt. Men zal dan een dag op school zijn om lessen te bezoeken en gesprekken te hebben met een aantal teamleden. Behalve de aanwezigheid in de klas zullen de leerlingen weinig van het inspectiebezoek merken. We zien het inspectiebezoek met vertrouwen tegemoet en we zijn trots om te kunnen laten zien hoe we het onderwijs op school gestalte geven.


Schoolfruit en schoolzuivel

Deze maanden doen we als school mee aan de projecten schoolfruit en schoolzuivel. Op deze manier kunnen alle kinderen gratis deze gezonde voedingsmiddelen proeven en leren eten. Zo stimuleren we gezond gedrag in de klas en hopen we een bijdrage te leveren aan een gezonde levensstijl.


Verkeerslabel

Ook het aanleren van veilig gedrag op de weg is een schoolvak: verkeer. We geven hier op school ruim aandacht aan en voldoen aan verschillende eisen op dit gebied. Daarom komt de gedeputeerde van de provincie Zeeland op woensdag 16 maart het Verkeerslabel uitreiken. We zijn er trots op dat we dit label als eerste school voor speciaal basisonderwijs in Zeeland krijgen!


Activiteiten

In een eerder stadium hebben we ons jaarlijkse zwemfestijn en de kijkavond afgeblazen. Dit omdat we vroegtijdig met de voorbereidingen moesten beginnen en de ontwikkelingen er op dat moment nog niet zo positief uitzagen. We kijken uit naar de Koningsspelen, die staan gepland op de dag voor de meivakantie, op vrijdag 22 april. Nadere informatie volgt tegen die tijd.


Ouderraad, MR en OPR

Dat ouders/verzorgers bij de school betrokken zijn vinden we belangrijk. In de eerste plaats betreft dat de belangstelling voor uw eigen kind, waarover ik al eerder schreef.

Daarnaast zijn er verschillende andere manieren om bij het onderwijs betrokken te zijn. Als school hebben we deze betrokkenheid ook nodig, want samen kunnen we het onderwijs beter en leuker maken. Helaas heeft dat door alle maatregelen in de afgelopen twee jaar wat stil gelegen. We brengen daarom toch nog een keer verschillende organen onder de aandacht. Neem bij belangstelling contact op met de genoemde personen. Zij kunnen vertellen via welke procedure u lid kunt worden van een bepaald orgaan.


De ouderraad: Voor mensen met een praktische en organisatorische insteek. De ouderraad denkt mee en helpt bij een aantal leuke activiteiten voor de kinderen. Er bestaat daarvoor een programma, maar ook nieuwe ideeën zijn welkom. De ouderraad vergadert een paar keer per jaar en is aanwezig bij de verschillende activiteiten. Meer informatie bij meester Ico via i.hofwegen@ozeo.nl of 0115-613140.


De medezeggenschapsraad (MR): Voor mensen (ouders en teamleden) die willen meedenken over het beleid van de school. Er is ook ruimte voor kritische vragen en via de MR-leden kunnen ook andere ouders/verzorgers bespreekpunten inbrengen. De MR vergadert zo’n vijf keer per jaar en de directeur geeft dan uitleg over de keuzes die op school worden gemaakt. Meer informatie bij de huidige oudervertegenwoordiging binnen onze MR: Winanda van den Ende en Adriënne Prins via een mailtje aan springplank@ozeo.nl

De ondersteuningsplanraad (OPR): De Springplank heeft een regiofunctie voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Samen met andere scholen voor speciaal onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen in onze eigen regio passend onderwijs bieden. We zitten dus met alle basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen in een samenwerkingsverband. Betrokkenen, dus ook ouders/verzorgers, kunnen in de OPR meedenken over de plannen van het samenwerkingsverband. Voor meer informatie zie: https://www.povz.nl/povz/vacatures/ of neem contact op met meester Martien m.es@ozeo.nl of 0115 613140.


Vakanties en vrije dagen

We wijzen op de geplande vrije dagen (zie schoolgids en website) in het vervolg van dit schooljaar:


Goede vrijdag: vrijdag 15 april.

Tweede Paasdag: maandag 18 april.

Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei.

Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei.

Tweede Pinksteren: maandag 6 juni.

Studiedagen: donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli.

Start zomervakantie vrijdag 22 juli (laatste schooldag donderdag 21 juli).

___________________________________________________________________

Klik hier voor de nieuwsbrief in PDF formaat.

___________________________________________________________________