Nieuwsbrief september

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Voor ons is de nieuwsbrief een belangrijk middel om met de ouders/verzorgers te communiceren. Waarschijnlijk leest u de nieuwsbrief vanuit uw betrokkenheid op het schoolleven van uw kind. Daarnaast geven we ook met regelmaat bestaande en nieuwe afspraken door, evenals belangrijke informatie over bijvoorbeeld vrije dagen of bepaalde activiteiten. Mist u dingen in de nieuwsbrief of heeft u goede ideeën om de nieuwsbrief beter te maken: we horen het graag! De directe communicatie over uw eigen kind loopt via Classdojo of per mail en indien gewenst maken we een telefonische afspraak. In deze periode worden de startgesprekken gehouden, zodat de lijntjes tussen thuis en school kort zijn.


De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan de orde:

Nieuw schooljaar en bezetting;

Oudercontacten;

ClassDojo attentie!;

Corona;

Formulieren retour;

Expertise in Ervaren;

Verlof;

Verzuim;

Verkeerssituatie;

Schoolreis;

Klusjes rond de school;

Vakantie en vrije dagen oktober.

___________________________________________

Nieuwe schooljaar en bezetting.

Maandag 6 september gingen de schooldeuren weer open. Inmiddels zijn we bijna vier weken bezig en tot heden zijn er geen lessen uitgevallen. Daar zijn we blij mee. Er zijn op De Springplank een aantal nieuwe collegas benoemd: juf Marja, juf Karin, juf Chantal, juf Gwen, juf Ciska en juf Nadine.

Daarmee zijn alle plekken binnen de school en voor de klassen gelukkig ingevuld. Het vinden van vervanging bij afwezigheid van leerkrachten blijft wel een probleem. Waar mogelijk proberen we dat intern op te vangen, dat is ook de afgelopen weken regelmatig nodig geweest. Als er een situatie is waar we geen oplossing voor kunnen vinden, zullen we ouder(s)/verzorger(s) daarover zo snel mogelijk berichten. Vanzelf proberen we dit echt te beperken, maar soms is er echt geen geschikte vervanging beschikbaar. Veel scholen hebben hier helaas mee te maken.


Oudercontacten.

Het is in het belang van de kinderen om goed contact te hebben tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. In deze periode staan daarom de startgesprekken gepland. We doen dit vanaf de derde schoolweek, zodat we de eerste weken onze tijd en energie kunnen steken in de kinderen en de groepen. Ook later in het schooljaar staan er verschillende contactmomenten op de planning. We stellen het op prijs als u daarvan gebruik maakt. Verder communiceren we regelmatig via ClassDojo. En wanneer dat niet afdoende is kunnen we natuurlijk een telefonische afspraak inplannen. Gezien alle andere werkzaamheden die gebeuren moeten, vragen we u goed af te wegen in hoeverre zon extra gesprek nodig is. Van onze kant zullen we dat ook doen. Er zijn echter situaties die vragen om persoonlijk contact. Schroom dan niet om een afspraak te maken.


ClassDojo attentie!

Zoals hierboven geschreven is ClassDojo een belangrijk communicatiemiddel voor ons. We hebben helaas bericht gekregen dat ClassDojo niet volledig aan de privacywet voldoet. De server van deze applicatie staat in de Verenigde Staten en is daardoor onbereikbaar voor de Europese regelgeving. Dat is de reden dat ClassDojo niet valt onder de goedgekeurde communicatiemiddelen. Het overstappen op een ander systeem heeft heel wat voeten in aarde. Daarom hebben we besloten om dit schooljaar met ClassDojo te blijven werken. Mocht u om bovenstaande reden daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen. We oriënteren ons op andere mogelijkheden en zullen daar in de loop van dit schooljaar over berichten.


Corona.

We zijn blij dat de versoepelingen het mogelijk maken om het schoolleven weer grotendeels op te pakken. De onderlinge omgang verloopt daardoor minder krampachtig en dat helpt om in een goede sfeer te werken. Helaas is corona nog niet helemaal voorbij. De verwachting is dat we binnen de school nog wel eens te maken zullen hebben met positief geteste kinderen of leerkrachten. In die gevallen zullen we de aanwijzingen van de GGD volgen. Het is niet meer zo dat hele klassen dan per definitie in quarantaine moeten. Ook als corona in de thuissituatie aan de orde is, vragen we u om de richtlijnen van de GGD te volgen.

Formulieren retour.

Maandag zijn er een aantal formulieren mee naar huis gegaan. Graag ontvangen we die uiterlijk 8 oktober retour. De formulieren kunnen bij de eigen groepsleerkracht worden ingeleverd. Wilt u er op letten dat deze formulieren (ook de leerlingstamkaart) ondertekend moeten worden?


Samenwerking metExpertise in Ervaren.

Al ruimere tijd zijn we in gesprek met de drie verschillende gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen om de samenwerking tussen zorg en onderwijs te versterken. Dit doen we door samen te werken met één instantie, Expertise in Ervaren. Zij zullen vanaf maandag 20 september elke maandag, een heel jaar lang, in kleine groepjes psychomotore therapie (PMT) aanbieden aan de SBO+ groepen op De Springplank. Het is een ervaringsgerichte vorm van therapie. Samenspelen en bewegen vormen de basis van deze therapie. Meer informatie over PMT en Expertise in Ervaren is te vinden op de website www.e-i-e.nl. In de praktijk betekent dat uw zoon of dochter eens in de twee weken PMT zal ontvangen van twee behandelaren. De doelen die we gebruiken bij de sociaal emotionele methode KWINK nemen we als uitgangspunt voor de behandeling. De PMT op school kan dus prima samen gaan met andere, nog lopende, behandelingen na schooltijd. De behandelaren en leerkrachten zullen regelmatig overleg hebben met elkaar. Daarnaast worden er door de behandelaren materialen aangereikt die we in de klas kunnen toepassen. Op deze manier hopen we van elkaar te leren. We houden u op de hoogte! 


Verlof.

Af en toe wordt er wel eens om extra verlof gevraagd buiten de schoolvakanties en geplande vrije dagen om. Het verlenen van verlof voor schoolkinderen is wettelijk geregeld en de leerplichtambtenaar houdt hier toezicht op. Als school volgen we deze richtlijnen. De aanvraag van extra verlof kan via het daarvoor bestemde formulier dat te vinden is op onze website: https://www.sbo-despringplank.nl > Over onze school > formulieren. Of klik hier.


Verzuim.

Ook als er sprake is van opvallend (ziekte)verzuim zijn we verplicht dit door te geven aan de leerplicht-ambtenaar (Regionaal Bureau Leerlingzaken). We spreken van opvallend verzuim als kinderen maandelijks één of enkele dagen thuis zijn. Een gemiddelde basisschoolleerling is 1 á 2 keer per schooljaar een paar dagen ziek. Natuurlijk kan dat wel eens anders uitpakken, maar in dat geval gaan we graag in overleg. We hebben op school afgesproken dat in eerste instantie de eigen juf of meester contact zal maken bij opvallend verzuim. Daarna zal de directeur bellen alvorens tot de hierboven genoemde melding over te gaan.


Verkeerssituatie.

Het komen en gaan van kinderen aan het begin en het einde van de schooldag zorgt voor een drukke verkeerssituatie. We vragen iedereen om daar rekening mee te houden, zodat het voor alle kinderen veilig blijft. Soms betekent dit dat er even op elkaar gewacht moet worden. Ook met de taxichauffeurs bespreken we dit punt en streven we naar een zo vlot mogelijke doorstroming.


Schoolreis.

We hebben in ons jaarrooster de schoolreis op donderdag 21 oktober ingepland. Na de laatste versoepelingen kijken we momenteel welke mogelijkheden er zijn. Zodra duidelijk is dat dit kan doorgaan zullen we een bericht sturen met het programma van die dag en de daarbij behorende tijden. Op dit moment nog even onder voorbehoud. In ieder geval is vrijdag 22 oktober een vrije dag voor de kinderen, omdat we dan als team een studiedag hebben. De week daarna is het

herfstvakantie.


Klusjes op en rond de school.

In en rond de school is altijd heel wat te doen. Gelukkig hebben we een buurman die als vrijwilliger een groot deel van het groen onderhoud. Daarnaast pakt onze conciërge John ook heel wat klusjes aan. Desondanks hebben we altijd een lijstje met dingen die nog gedaan moeten worden. Als er vrijwilligers zijn die hierin iets willen betekenen, kunnen ze contact opnemen met meester Ico.


Agenda oktober 2021

Donderdag 21 oktober Schoolreis (onder voorbehoud)

Vrijdag 22 oktober Vrije dag

Zaterdag 23 t/m zondag 31 oktober Herfstvakantie

___________________________________________________________________

Klik hier voor de nieuwsbrief in PDF formaat.

___________________________________________________________________